Privacy Policy – donate.jewish.ee
Select Page
Privacy Policy

Isikuandmete töötlemine
Isikuandmeid töötleb Eesti Juudi Kogukond MTÜ, reg. nr. 80086091; email: community@jewish.ee

Töödeldavad isikuandmed
Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus;

Isikuandmete töötlemise eesmärk
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs
Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (community@jewish.ee).

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Eesti Juudi Kogukond MTÜ, reg. nr. 80086091; email: community@jewish.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).


Processing of personal data
Personal data is processed by Eesti Juudi Kogukond MTÜ, reg. nr. 80086091; email: community@jewish.ee.

Personal data to be processed
First and last name;
Phone number;
E-mail;
Cost of goods and services;

Purpose of the processing of personal data
Personal data is used to manage customer orders and deliver goods.
Purchase history data (purchase date, goods, quantity, customer data) is used to compile an overview of purchased goods and services and to analyze customer preferences.
The bank account number is used to return payments to the customer. Personal data such as e-mail, telephone number, customer name are processed to resolve issues related to the provision of goods and services (customer support). The IP address or other network identifiers of the online store user are processed to provide the online store as an information society service and to compile online usage statistics.

Legal basis
Personal data is processed for the purpose of fulfilling the contract entered into with the customer. The processing of personal data is carried out in order to fulfill a legal obligation (eg accounting and settlement of consumer disputes).

Recipients to whom the information is transmitted
Personal data is passed on to the online store’s customer support to manage purchases and purchase history and to solve customer problems.
The name, telephone number and e-mail address will be forwarded to the transport service provider chosen by the customer. In the case of goods delivered by courier, in addition to the contact details, the customer’s address will also be provided.
Personal data is transmitted to the accountant provided by the service provider.
Personal data may be transferred to IT service providers if this is necessary to ensure the functionality of the online store or data hosting.

Security and data access
Personal data is stored on zone.ee servers located in the territory of a Member State of the European Union or countries that have joined the economic area of ​​the European Union. Data may be transferred to countries whose level of data protection has been assessed as adequate by the European Commission and to US companies that are affiliated to the Privacy Shield framework.
The employees of the online store have access to personal data, who can access the personal data in order to resolve technical issues related to the use of the online store and to provide customer support services.
The Online Store implements appropriate physical, organizational and IT security measures to protect personal data from accidental or unlawful destruction, loss, alteration or unauthorized access and disclosure.
The transfer of personal data to the authorized processors of the online store (eg transport service provider and data hosting) takes place on the basis of agreements concluded with the online store and the authorized processors. Authorized processors are obliged to ensure appropriate safeguards for the processing of personal data.

Access to and correction of personal data
Personal data can be accessed and corrections made to the online store’s user profile. If the purchase has been made without a user account, personal data can be accessed via klint support.

Withdrawal of consent
If the processing of personal data takes place on the basis of the customer’s consent, the customer has the right to withdraw the consent by notifying the customer support by e-mail.

Preservation
When closing the customer account of the online store, personal data will be deleted, unless such data needs to be kept for accounting or for resolving consumer disputes.
If the purchase in the online store has been made without a customer account, the purchase history will be stored for three years. In the case of disputes related to payments and consumer disputes, personal data will be stored until the claim is fulfilled or the limitation period expires.
Personal data required for accounting purposes shall be kept for seven years.

Deletion
To delete personal information, contact customer support via email.
A request for erasure shall be answered no later than one month and the period for erasure of data shall be specified.

Transfer
A request for the transfer of personal data submitted by e-mail will be answered within a month at the latest. Customer support identifies and notifies you of the personal data that is to be transferred.

Direct marketing communications
The e-mail address and telephone number will be used to send direct marketing messages if the customer has given his consent. If the customer does not wish to receive direct marketing communications, please select the appropriate link in the footer of the email or contact customer support.
If personal data is processed for the purpose of direct marketing (profiling), the customer has the right to object to the initial and further processing of his personal data, including profiling related to direct marketing, at any time by notifying the customer support by e-mail (community@jewish.ee).

Solving arguments
Disputes related to the processing of personal data are resolved through customer support (Eesti Juudi Kogukond MTÜ, reg. nr. 80086091; email: community@jewish.ee). The supervisory authority is the Estonian Data Protection Inspectorate (info@aki.ee).